PRIMEDBA na Sokojevu kontrolu javnog saopštavanja

Fer Šer je Sokoju, kolektivnoj organizaciji koja je od 1.1.2014. godine zadužena i ovlašćena da od korisnika koji javno saopštavaju fonograme muzičkih dela iz repertoara kolektivnih organizacija prikuplja tzv. objedinjenu naknadu (SOKOJ, PI, OFPS), uputio primedbu na postupanje njegovih terenskih kontrola.
Ovi kontrolori, prema odredbi člana 153. stav 4. Zakona o autorskom i srodnim pravima imaju pravo da vrše kontrolu nad iskorišćavanjem predmeta zaštite sa repertoara Sokoja i repertoara organizacija sa kojima Sokoj ima zaključen ugovor o međusobnom zastupanju repertoara, dakle za ona dela za koja su mu prava poverena na kolektivno ostvarivanje.
O izvršenoj kontroli kontrolori sačinjavju zapisnik koji bi, po normalnom sledu stvari, trebali da dostave na uvid odnosno potpis korisniku koji bi trebao, za očekivati je, da ima pravo uneti svoje primedbe ukoliko se ne slaže sa navodima zapisnika.
Primedbom koju je Fer Šer uputio Sokoju 24.10.2014. godine ukazano je na činjenicu da, bez obzira što se često dešava da se zapisnici o kontroli sačinjavaju bez prisustva korisnika ili čak njegovog znanja pa se primedbe ni ne mogu uneti u zapisnik, kontrolori izbegavaju i da utvrde i da unesu u zapisnik koji se (konkretni, pojedinačni) fonogrami javno saopštavaju u poslovnom prostoru korisnika.
Time se, u slučaju korisnika slobodne muzike, prikriva […]

Analiza i izrada ugovora

Bilo da su napisani sitnim fontom na deset strana ili velikim fontom na dve strane ali vam svejedno nije sasvim jasno šta treba da potpište ili ste već potpisali ugovori su pisana potvrda o zaključenom poslu.

Ugovori uglavnom nisu presudni za karijeru i popularnost umetnika odnosno njegove umetnosti. Presudni su kvalitet umetnika i njegove umetnosti.

Ugovori su ključni za raspolaganje delima umetnosti i pravima na njima odnosno prihodima od njih. Nisu retki slučajevi da umetnici od svoje umetnosti imaju samo popularnost dok prihode ostvaruje neko drugo lice.

Ni to međutim nije najgora situacija jer se, nažalost ne retko, zaključuju i takvi ugovori gde lice koje steklo prava ista iz nekog razloga ne ostvaruje, a umetnik kojih je ustupio ili preneo je to učinio na takav način da više nema pravo ostvariti ih sam.

Umetnici bi trebalo da znaju da pored opštih pravila ugovaranja (npr. jednakost davanja) postoje i neke specifičnosti u oblasti autorskog i srodnog prava koja umetnicima, nosiocima određenih prava omogućuju i određene pogodnosti kao što su npr. tumačenje u korist nosioca prava u slučaju sumnje ili pravo na zahtevanje izmene ugovorene naknade u slučaju kada druga strana ostvari korist nesrazmernu veću u odnosu na naknadu koju je dala, itd.

Specifičnosti tipskih ugovora […]

Savetovanje

Dobar savet zlata vredi. U diskografiji bi se moglo reći da dobar savet prava (autorskih i srodnih) vredi.

Suština svakog iole ozbiljnijeg diskografskog, autorskog, izvođačkog, producentskog, izdavačkog, licencnog i sl. ugovora je ustupanje ili prenos prava.

Umetnici, posebno mlađi, ne poznajući dovoljno pravila autorskog i srodnog prava, načine njihovog ostvarivanja i mehanizme diskografskog tržišta, olako, jeftino, pa i potpuno besplatno odriču se svojih prava uglavnom za protivusluge za koje često i ne znaju da mogu sami sebi obezbediti često i pod povoljnijim uslovima nego što im to obezbeđuje npr. izdavač. Nažalost, nisu retki ni slučajevi gde umetnici pored ustupanja materijala produciranog sopstvenim sredstvima, izdavaču ustupe i sva prava i još mu dodatno plate za izdanje!

Izuzev kod ugovoranja nastupa i eventualnih sponzorstava u svim ostalim poslovima se trguje autorskim ili srodnim pravima. Fair Share pruža savetodavne usluge pre svega u oblasti raspolaganja autorskim i srodnim pravima, zatim u oblasti raspolaganjima likom i delom, angažmanom ali u oblasti ostalih poslova vezanih za audio, audiovizuelnu i multimedijalnu umetnost uopšte, radio, televiziju, internet.

Umetnicima, nosiocima prava koji se opredele za neke od oblika saradnje sa Fair Share savete pružamo besplatno, za sve vreme trajanja saradnje, dok ostalima savetodavne usluge pružamo po fer uslovima.

Kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Uskoro ..

Individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

Uskoro …

Jamendo

JAMENDO S.A. Luxembourg je prva internet platforma za distribuciju slobodne muzike čiji model poslovanja nam je poslužio za uzor i za prodaju čijih usluga posredujemo u Srbiji.

Korisnici Jamendo usluga koji upotrebe Fer Šer promotivni kod ostvariju 5% popusta.

Jamendo je specijalizovan za licenciranje prava na javno saopštavanje tzv. “pozadinske” muzike odnosno produkcione muzike.

Raspolaže sa velikim brojem pesama i 20-ak žanrovski odeljenih online radio kanala.

Pored mogućnosti downloada i online stream-a slobodnu muziku Jamenda je moguće dobiti na USB prenosivoj memoriji:
Moguće je kreiranje i posebnog muzičkog programa za pojedinačnog korisnika i njegovo emitovanje putem set-up boxa.

Jamendo je neeksluzivna platforma pa umetnicima čija dela čine sadržaj Baze slobodne muzike preporučujemo istovremenu saradnju sa ovim društvom.

Saznajte više

 

Izdavaštvo

Pre pojave i razvoja interneta postojala je jasna razlika između objavljivanja, izdavanja i distribucije umetničkih dela.

Do skora se izdavanjem smatrala samo proizvodnja i distribucija čvrstih nosača zvuka i slike.

Danas se, npr. uploadom na YouTube, SoundCloud ili drugu sličnu platformu, muzike istovremeno objavljuje, izdaje i distribuira.

Biti sam svoj izdavač, pod sopstvenom etiketom, pa i CD ili DVD izdanja, nikad nije bilo lakše.

Fair Share će vam rado pomoći bez obzira ko je izdavač dela i bez obzira u kom obliku i na koji način se dela izdaju.

 

Slobodna umetnost

Inspirisani copyleft principima, modelima Creative Commons i poslovnim modelom Jamendo S.A. u prodaji čijih usluga posredujemo, zbog izvesnih upravnih i pravosudnih posebnosti Srbije, nudimo sličan model slobodnog raspolaganja delima.

Određena lica i entiteti pokušavaju da prava umetnika ostvare prinudno, bez ovlašćenja i protivno volji umetnika, uskraćujući tako umetnicima mogućnost da dobiju svoj već ostvareni “muzički dinar” ali i pravo da ga samostalno zarade ili im to dozvoljavaju uz birokratske komplikacije ili pod uslovom odricanja od određenih prihoda. Tako im uskraćuju pravo i mogućnost da se izdvoje i skrenu pažnju na sebe i svoja dela.

Zbog toga Fair Share predlaže model slobodne licence koji podrazumeva besplatno ustupanje prava odnosno neostvarivanje prema korisniku Dela onih prava koja se mogu ostvarivati samo na kolektivan način.
A, to su, trenutno, neisključivo srodno interpretatorsko i pravo proizvođača fonograma na naknadu od emitovanja i javnog saopštavanje fonograma.

Iznenađujuće veliki broj privrednika, pre svega ugostitelja, ima potrebu da pri obavljanju poslovne delatnosti koristi muzička i dela drugih umetnosti na troškove čijeg korišćenja mogu da utiču.

Skoro identična situacija je sa radio i televizijskim programima koji su skoro nezamislivi bez muzike ali zbog rigidnog sistema kolektivne “zaštite” sve više ima i takvih.

Fair Share korisnicima nudi pristup bazi podataka koja sadrži muzička i […]

Zastupanje / Posredovanje

Fair Share se bavi skoro svim diskografskim delatnostima, manje ili više neposredno. U svim uslugama koje pruža neposredno Fair Share se može pojaviti i kao posrednik, ukoliko je to bolje za korisnika usluga.

Savetujući, analizirajući predložene ugovore ili izrađujući ih narudžbini Fair Share se, po prirodi stvari, praktično nalazi u ulozi posrednika odnosno zastupnika.
Zastupanje i posredovanje mogu biti i osnovne usluge koje Fair Share pruža korisniku na osnovu posebne punomoći-ovlašćenja-naloga. Ovo ovlašćenje može biti opšteg tipa kao što je predloženi Ugovor o punomoćstvu ili se može odnositi na konkretne pojedinačne radnje koje nalogodavac sam odredi.

Pablišerski ugovor je po svojoj prirodi ugovor o zastupanju ali sa elementom ustupanja prava, koji se posebno odnosi na poslovanje sa kolektivnim organizacijama.

Fair Share se može pojaviti kao izdavač, posrednik između umetnika i drugog izdavača ili savetodvac umetniku koji će sam biti svoj izdavač.

Na sličan način posredujemo u proizvodnju optičkih diskova (CD ili DVD), vinilnih ploča i drugih nosača zvuka i slike, kao i u njihovoj distribuciji i prodaji.

Možemo vas dovesti u vezu sa budućim producentima ili izvođačima vaših dela.

Posredujemo i u monetizaciji audiovizuelnih dela na internetu (pre svega YouTube).

Korisnicima umetnosti obezbeđujemo umetnička dela, njihovo izvođenje ili ih dovodimo u vezu sa umetnicima.

Naša najpoznatija usluga posredovanja […]

Videogram

3.2. Videogram

Član 129

Videogram je snimak filmskog dela kao i određenog niza pokretnih slika sa ili bez pratećeg zvuka na nosaču slike, odnosno nosaču slike i zvuka.

3.3. Filmski producent (proizvođač videograma)

Član 130

Filmski producent (proizvođač videograma) je fizičko ili pravno lice koje u svoje ime daje inicijativu, prikuplja finansijska sredstva, organizuje, rukovodi i preuzima odgovornost za prvo snimanje filmskog dela ili niza pokretnih slika praćenih zvukom ili bez zvuka (videogram).

3.4. Sadržina prava

Član 131

Filmski producent (proizvođač videograma) ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) umnožavanje svog videograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka;

2) javno saopštavanje svog videograma sa nosača slike, odnosno sa nosača slike i zvuka (prikazivanje);

3) davanje primeraka svog videograma u zakup;

4) interaktivno činjenje dostupnim javnosti svog videograma žičnim ili bežičnim putem u smislu člana 30. ovog zakona.

Član 132

Proizvođač videograma ima pravo da se suprotstavi iskorišćavanju svog videograma u izmenjenoj formi, ako se takvim iskorišćavanjem mogu ugroziti njegovi opravdani imovinski interesi.