Svesni da slobodno tržište u digitalnom okruženju omogućuje samostalnu produkciju, istovremeno izdavanje, promociju i distribuciju umetničkih dela; svesni prava i mogućnosti da svoja dela ponude pod uslovima koje sami odrede, umetnici pristupaju izgradnji baze podataka o slobodnoj muzici prilaganjem svojih dela čime zaključuju ovaj ugovor kako sledi:

 1. Fair Share je proizvođač baze podataka čiji sadržaj čine slobodna muzička dela – Baza slobodne muzike odnosno Baza.
 2. U smislu ovog Ugovora slobodna umetnička Dela su fonogrami muzičkih dela kojima Umetnici slobodno raspolažu.
 3. Umetnik je stvaralac dela (autor, interpretator, producent) i koji je kao takav označen, imenom ili umetničkim imenom, odnosno nosilac svih ovih prava na delu.
 4. Umetnik može biti jedno ili više lica.
 5. Slobodno raspolaganje Delom podrazumeva potpunu slobodu Umetnika u odnosu na sva druga lica, a posebno izdavače, diskografe i kolektivne organizacije.
 6. Ovim Ugovorom Umetnik ne prenosi na Fair Share svoja prava na Delu niti mu ih ustupa.
 7. Eventualni prenos i/ili ustupanje prava uređuje se posebnim ugovorom.
 8. Korisnik Baze je lice koje pristupa Bazi ili Delima u Bazi ili ih umnožava i/ili koristi iz Baze.
 9. Registrovani korisnik Baze je lice koje ima zaključen Ugovor o korišćenju Baze ili njen Donator.
 10. Uslove korišćenja Baze Slobodne Muzike (pravo pristupa, kopiranja, zakupa i sl.) određuje Fair Share samostalno.
 11. Uslove korišćenja određenog Dela u Bazi određuje Umetnik samostalno.
 12. Prihod ostvaren raspolaganjem Bazom deli se na jednake delove između Fair Share i Umetnika, i srazmerno između Umetnika međusobno.
 13. Obračun i raspodela prihoda vrši se po pravilu šestomesečno, a najmanje jednom godišnje.
 14. Umetnik ima pravo kontrole poslovnih knjiga Fair Share koje se odnose na korišćenje Baze.
 15. Umetnik garantuje:
 • da je Delo označeno njegovim (umetničkim) imenom ili pseudonimom u potpunosti njegovo i originalno;
 • da su podaci o Delu (naziv dela, umetnika i drugi ID3 podaci) tačni;
 • da je izvedeno i snimljeno u njegovoj organizaciji i njegovim sredstvima;
 • da su sva prava autora, izvođača (interpretatora) i proizvođača-producenta snimka (fonograma/videograma) uređena tako da je on nosilac svih prava i jedini ovlašćen da njima raspolaže;
 • da za ostvarivanje prava na Delu nije ovlastio ni jednu kolektivnu organizaciju niti izdavača ni bilo koje drugo lice ni ugovorom niti na bilo koji drugi način;
 • da  ne potražuje naknadu za korišćenje Dela od registrovanog korisnika Baze odnosno da ne ostvaruje ona prava na Delu čije ostvarivanje je moguće samo na kolektivan način;
 • da će, po pozivu ili samoinicijativno, zaštititi Fair Share i/ili Korisnika Baze od eventualnih zahteva svih trećih lica po osnovu korišćenja Dela.
 1. Sastavni deo ovog ugovora je izjava o garanciji Umetnika.
 2. Ovaj Ugovor nije isključive (eksluzivne) prirode ali je Umetnik obavezan da prilikom raspolaganja Delima posebno vodi računa o Fair Share i korisnicima Baze.
 3. Umetnik u svakom trenutku može raskinuti ugovor za sva ili pojedina Dela zahtevom za njihovim uklanjanjem iz Baze.
 4. Fair Share slobodno uređuje ovaj ugovor, sa obavezom da prethodno pravovremeno obavesti Umetnika o njegovim izmenama.